main

QUALITY & ENVIRONMENTAL POLICYนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ที่ Showa Denki Group เราเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระดับของบริการที่เราต้องการ
  1. เราป้องกันไม่ให้มีการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีความสอดคล้องกันผ่านการริเริ่มเพื่อยกระดับจิตสำนึกคุณภาพและการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
  2. เราปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ดำเนินการให้บริการและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดผลภาวะ
  3. เราระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงในลูกค้าของเรา ในสภาพแวดล้อม และในแนวโน้มปัจจุบัน และเราพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและระบบการจัดการของเราอยู่เสมอ
จัดตั้ง
นโยบายด้านคุณภาพ:1 พฤษภาคม 1998
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม11 พฤศจิกายน 2002
 3 มิถุนายน 2002
แก้ไข
นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม:1 มกราคม 2020
Showa Denki Group